Cillit Bang Farewell Limescale - Antikalk 500ml

produktegenskaber

  • Fantastisk trigger: Kan genbruges 100 % og er dobbelt så effektiv
  • Rengøringsmidler: 100 % kalkfjernelse, 100 % fjernelse af snavs
  • Beskyttende midler: Forebygger mod genaflejring af kalksten
  • Luftfrisker: Giver en behagelig og frugtagtig duft

Også tilgængelig i: 750 og 900ml

Produkt beskrivelse

Vores super effektive Cillit Bang Antikalk fjerner hurtigt kalk, sæberester og snavs på overflader i hjemmet

http://rbeuroinfo.com/

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligtfor børn. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.