Cillit Bang Super Cleaning Bleach - Snavs & Skimmel 500ml

produktegenskaber

  • Fantastisk trigger: kan genbruges 100 % og er dobbelt så effektiv
  • Rengøringsmidler: 100 % fjernelse af snavs
  • Luftfrisker: giver en behagelig og frugtagtig duft

Produkt beskrivelse

Vores effektive Cillit Bang Snavs og Skimmel kombinerer blegemiddel med rengøringsmiddel, så det bliver nemt at fjerne selv de mest indgroede pletter!

http://rbeuroinfo.com/

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indånd ikke spray. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Bortskaf den tømte plastikbeholderen på genbrugspladsen.