Cillit Bang Zero Blackmould - Mug & Skimmel 750ml

produktegenskaber

  • Fantastisk trigger: kan genbruges 100 % og er dobbelt så effektiv
  • Midler mod skimmelsvamp: 100 % fjernelse af skimmelsvamp
  • Rengøringsmidler: 100 % fjernelse af snavs
  • Luftfrisker: giver en behagelig og frugtagtig duft

Også tilgængelig i: 900ml

Produkt beskrivelse

Den effektive formel i Cillit Bang Mug & Skimmel virker, uden at man behøver skrubbe. Den indeholder både rengørings- og desinfektionsmidler, som giver fantastiske resultater. Rengøringsmidlerne fjerner snavs uden besvær, og desinfektionsmidlerne fjerner 100 % af skimmelsvampen!*

*Synlig skimmelsvamp

http://rbeuroinfo.com/

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter. For komplet desinfektion: Lad produktet sidde i 15 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Bortskaf den tømte plastikbeholderen på genbrugspladsen.