Cillit Bang Ultra Disinfection - WC Desinfection

Vores ultimative rengøringsmiddel til toiletkummen!

Tilgængelig i:

KØB NU I BUTIKKEN

Produkt Beskrivelse

Gør toilettet rent ultrahurtigt med Cillit Bang Power Gel Ultra Disinfectant. Takket være de super effektive overfladeaktive stoffer rengør vores aktive gel i dybden og fjerner selv det mest indgroede snavs. Toilettet bliver skinnende rent. Med sine skummende egenskaber kommer gelen ud i alle hjørner af toilettet, både under vandet og under kanten. Blegemidlet desinficerer toilettet grundigt på kun 60 sekunder – det fjerner 99,9 % af alle bakterier og giver et rent og sundt miljø. BANG og snavset er væk!

Brugervejledning

1. Åbn flasken ved at trykke på de glatte områder på siderne af låget og skru det af. Luk flasken igen ved at skrue låget på, indtil du hører et klik.
2. Løft toiletsædet, og placer omhyggeligt mundstykket under kanten.
3. Tryk på flasken for at dække hele toiletkummen (ca. 60ml).

Ingredienser

Natriumhypochlorit 4,5% w/w - 48,6 g/l (20 °C), <5% klorbaserede blegemidler, <5% amfotere tensider, <5% anioniske tensider, parfume, desinfektionsmiddel.
www.rbeuroinfo.com

Sikkerhedsoplysninger

Kan ætse metaller. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Forsigtighedsregler: Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Bortskaf den tømte plastikbeholder på genbrugspladsen. Undgå udledning til miljøet.