Cillit Bang Super Cleaning Bleach - Snavs & Skimmel

Cillit Bang Super Cleaning Bleach er vores ultimative rengøringsmiddel til fjernelse af pletter. Den SUPER EFFEKTIVE formel er velegnet til brug i badeværelse og køkken og fjerner almindeligt snavs fra de fleste overflader. 
Virker effektivt mod snavs og skåner dine overflader med en kombination af blegemiddel og effektive rengøringsstoffer, som giver et skinnende rent og sund hjem i hverdagen.

Tilgængelig i:

KØB NU I BUTIKKEN

Produkt Beskrivelse

Cillit Bang Super Cleaning Bleach er vores ultimative rengøringsmiddel til fjernelse af pletter. Vores super effektive formel er velegnet til brug i badeværelse og køkken og fjerner almindeligt snavs fra de fleste overflader. Vores formel virker effektivt mod snavs og skåner dine overflader med en kombination af blegemiddel og effektive rengøringsstoffer, som giver et skinnende rent og sund hjem i hverdagen. BANG! og snavset er væk!

Effektivt mod: Snavs og farvede pletter som f.eks. vin, te, kaffe og makeup

Brugervejledning

1. Drej dysen til ”ON”-positionen. Hold beholderen opret og 20 cm væk fra det område, der skal behandles, og sprøjt så.
2. For en klassisk rengøring: Lad det sidde i højst 5 minutter.
3. Skyl grundigt med vand. Drej dysen til ”OFF”-positionen.

Ingredienser

<5% blegemidler med klor, parfume. www.rbeuroinfo.com

Sikkerhedsoplysninger

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan ætse metaller. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Vask hænder grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.